Copy rechten

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Cuijks Archief. Ook het gebruik van merk- en productnamen van FotoArchiefDienst Cuijk  en of Cuijks Archief in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.